இதன் பொருள் என்ன? –
What does this mean?

[Nachtrag: 11.04.2022,
For current and forthcoming reasons, the version I originally intended is no longer suitable or was just not known to me at the time.]

கற்பூர கௌரம் {karpūragauraṁ}
கற்பூரம் போன்ற நீறு பூத்த வெண்மையான நிறத்தை உடையவன்
The one who is as pure/white as a camphor(karpur)

கருணாவதாரம் {karuṇāvatāraṁ}
கருணையே வடிவேடுத்தவன்
The personification of compassion

சன்சார சாரம் {saṁsārasāram}
இந்த உலகங்களுக்கேல்லாம் அடிப்படையாவன்
The one who is the essence of the world

புஜகேந்த்ர ஹாரம் {bhujagendrahāram}
பாம்புகளின் தலைவனை மாலையாக அணிந்தவன்
The one with the serpent king as his garland

சதா வஸந்தம் {sadāvasantaṁ}
ஹ்ருதய அரவிந்தே {hṛdayāravinde}
மனத்தாமரையில் என்றும் வசிப்பவன்
Always residing in the lotus-like heart
(Explanation: Hridaya aravinde means ‘in the heart that is (as pure as) lotus’. Lotus, though born in the muddy waters, is untouched by the mud around it. Similarly, Lord Shiva always (Sada) resides (vasantham) in the hearts of beings which are not affected by worldly matters.)

பவம் {bhavaṁ}
உலகம் உயிர் அனைத்திற்கும் காரணன்
To the Lord, the origin of everything

பவானி சஹிதம் {bhavānī sahitaṁ}
என்றும் அம்பிகையை பிரியாதவன்
Accompanied by the Goddess (Parvathy ≡ Seetha ≡ Lakshmi ≡ Sarasvathy…)

நமாமி {namāmi}
வணங்குகிறேன்
I bow

The symmetry of the word “Vaterland = fatherland” is interesting. She is male in German, but female in Tamil. Translated directly from Tamil into German → mother country (தாய்நாடு).

உன்னை நான் என்றும் வணங்குகின்றேன் → Translated: I bow.

What also very interesting is, is the mirror-symmetrical (number)1 relationship of the international telephone code of the two countries:
+49+94

Footnote

1 This is not an official mathematical expression 😉

Video/Images/Audio:

Source engl. translation: