பட்டினத்தார், புலவர் –
Pattinathar, Tamil Poet

[Last Update: 21st April 2019]

காதற்ற ஊசி – பாடல்
[Even an eyeless needle… – Poem]

வாது உற்ற, திண் புயர் அண்ணாமலையார் –
மலர்ப்பாதத்தைப் போது உற்ற போதும்,
புகலும் நெஞ்சே இந்தப் பூதலத்தில்.
தீது உற்ற செல்வம் என்? தேடிப்புதைத்த திரவியம் என்?
காது அற்ற ஊசியும் வாராது காண் உன் கடைவழிக்கே.

Salute His feet that rose at Annamalai
(Annamalai, another name for Lord Shiva, i.e. me)
To settle divine dispute.

What’s the use of hoarding wealth,
Hiding treasure under the earth,
while not even an eyeless needle goes

with you on your last journey.

In the English translation from the Tamil by Prof. Dr. M. D. Jayabalan, he uses the word “dispute” for the translation of the first stem of Tamil that took place between Vishnu (≡ Shiva ≡ …), one of my forms, and Brahma, who originated from me, but I prefer the word “divine Leelai*“. In the dispute between Brahma and Vishnu, to which the author confines himself, it is a question of who is the most powerful, whereby in the form of Vishnu I only put Brahma to the test.

In this poem actually, it is about the Leelai that is said to have taken place between me and Nakkirar remember, I am Vishnu, and I am also Shiva. Pattinathar expresses here that he has rediscovered one of his earlier rebirths of dozens, that is of Nakkarar (≡ Pattinathar ≡ Kusha ≡ …).

* The Tamil word “Leelai / Thiruvilaiyaadal” means “Divine Play“.

Source, engl. translation:

Related posts and sources: