பட்டினத்தார், புலவர் –
Pattinathar, tamilischer Dichter

[Nachtrag: 21. April 2019]

காதற்ற ஊசி – பாடல்
[Sogar eine Nadel… – Poesie]

வாது உற்ற, திண் புயர் அண்ணாமலையார் –
மலர்ப்பாதத்தைப் போது உற்ற போதும்,
புகலும் நெஞ்சே இந்தப் பூதலத்தில்.
தீது உற்ற செல்வம் என்? தேடிப்புதைத்த திரவியம் என்?
காது அற்ற ஊசியும் வாராது காண் உன் கடைவழிக்கே.

Verneige mich vor seinen Füßen von Annamalai,
(Annamalai, ein anderer Name für Gott Shiva, bzw. für mich)
der für die götlichen Leelai* bekannt ist.
Was nützt dir Reichtum anzuhäufen,
was nützt dir der versteckte Schatz unter der Erde,
während du nicht einmal

eine Nadel auf deiner letzten Reise mitnehmen kannst.
(letzte Reise → Tod)

In der englischen Übersetzung aus dem tamilischen von Prof. Dr. M. D. Jayabalan wird für die Übersetzung der ersten Stro­phe des tamilischen nicht das Wort „götliche Leelai*“ verwendet, sondern er übersetzt es direkt mit dem Wort „Disput“, dass sich zwischen Vishnu (≡ Shiva ≡ …), einer meiner Formen, und Brahma, der aus mir entstanden ist, stattgefunden hat. In dem Disput zwischen Brahma und Vishnu geht es darum, wer der mächtigere ist, wobei ich im Form als Vishnu den Brahma nur auf die Probe stelle.

In diesem Poem geht es eigentlich um die Leelai, die zwischen mir und Nakkirar stattgefunden haben soll – denkt daran, ich bin Vishnu, und ich bin Shiva. Pattinathar bringt hier zum Ausdruck, dass er einer seiner früheren Wiedergeburten von dutzenden wiederentdeckt hat, also die des Nakkirars (≡ Pattinathar ≡ Kusha ≡ …).

* Das tamilische Wort „Leelai / Thiruvilaiyaadal“ bedeutet „göttliches Spiel“.

Weiterführende Beiträge und Quellen: